Warning: The magic method WPML_Absolute_Url_Persisted::__wakeup() must have public visibility in /home/spartanrestauran/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/url-handling/resolver/wpml-absolute-url-persisted.php on line 30
Regulament Concurs - Spartan Restaurant

REGULAMENT CONCURS

„ Revelion de Spartan la Magnificus Plaza” („Concursul”)

1.ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

1.1.Concursul „Revelion de Spartan la Magnificus Plaza” („Concursul”) este organizat de S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L., cu sediul social în sat Sfântu Ilie, str. Dealul Crucii, nr. 64, județ Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/947/2012, având cod fiscal RO30852551, reprezentată de Gafincu Dumitru Ciprian, în calitate de administrator.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului. Astfel de modificări vor fi făcute publice la adresa: https://spartanrestaurant.ro/regulament-concurs

În prezentul Regulament, în afara noțiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificație:

 1. a) „Forța majoră” – reprezintă orice eveniment ori altă cauza exterioară, independentă de voința Participanților sau a Organizatorului, neamputabilă acestora și care nu poate fi, în mod absolut, prevăzută, controlată ori depașită de către aceștia și care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare ori la întârzierea executării prevederilor prezentului Regulament.

Constituie caz de forţă majoră, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre următoarele circumstanţe: război, anarhie, acte de terorism, război civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundaţii, perturbări ale traficului aerian sau de alta natura, restricţii de călătorie în tara sau în străinătate și alte fenomene meteorologice adverse, confiscări sau orice alte acţiuni ale instituţiilor publice.

 1. b) „Participanţii” - toate persoanele fizice cu domiciliul în România, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului, care îndeplinesc condiţiile menţionate în prezentul Regulament.
 2. c) „Concursul” – reprezintă acest concurs care se va desfăşura în conformitate cu prezentul Regulament.
 3. d) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Concursului, inclusiv anexele și actele adiţionale ulterioare care fac parte din acesta.
 4. e) „Organizatorul” – este organizatorul Concursului, identificat conform secţiunii 1.1. de mai sus și având atribuţii în Concurs stabilite prin prezentul Regulament.
 5. g) „Facebook”- Reţea de socializare ce poate fi accesată pe: https://www.facebook.com/spartanrestaurant/
 6. i) Pagina Concurs: “Revelion de Spartan la Magnificus Plaza” –
 7. j) Validare – Proces prin care un participant este declarat Câștigător al Concursului în condiţiile în care utilizatorul respectă prevederile Regulamentului Concursului.
 8. k) Programul software pus la dispoziţie de Organizator pentru validarea Câștigătorului: https://www.random.org/

1.2.Prezentul Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la oricare dintre restaurantele proprii ale Organizatorului sau poate fi consultat pe pagina de Facebook: Spartan România în secţiunea dedicată Concursului.

1.3. Prezentul Concurs este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea SPARTAN ROMÂNIA în mediul online.

 

SECȚIUNEA 2. Durata și aria de desfăşurare a Concursului

 

2.1. Concursul are loc în intervalul 25.11.2018- 15.12.2018

2.2. Concursul este valabil pe teritoriul județului Suceava.

2.3. Concursul se desfășoară pe site-ul Spartan: https://spartanrestaurant.ro/concurs/

 

 

SECȚIUNEA 3. Participanţii și condiţiile de participare la Concurs

 

3.1. Pentru a participa la Concurs, Participanţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- Să fie persoane fizice cu domiciliul în România;

- Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului.

- Să dea click pe linkul postării de pe Facebook Spartan România;

- Să completeze chestionarul concursului https://spartanrestaurant.ro/concurs ;

- Să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs;

3.2. La Concurs NU pot participa angajaţii Organizatorului, precum și rudele de gradul I (copii și părinţi) și soțul /soţia celor menţionaţi mai sus.

3.3. De asemenea, NU pot participa la Concurs persoanele juridice sau asociaţiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociaţii familiale autorizate în care angajaţii Organizatorului, angajaţii agenţiilor implicate si/sau ai distribuitorilor Organizatorului, precum și rudele de gradul I (copii și părinţi) ori soțul /soţia acestora deţin participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia.

3.4. Participarea la Concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum și posibilitatea folosirii în scop publicitar a denumirii Participanţilor câștigători. Prin participarea la Concurs, Participanţii accepta intrarea automata în baza de date a Organizatorului.

3.5. Prin simpla participare la Concurs, Participanţii își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a SC STRONG MND CORPORATION SRL, în vederea validării, atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului.

3.6. Concursul se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai înainte de a anunţa în mod public aceste modificări, prin publicarea acestora în cadrul paginii Concurs: “Revelion de Spartan la Magnificus Plaza” la adresa https://spartanrestaurant.ro/regulament-concurs

Orice modificare se va efectua printr-un act adiţional la prezentul regulament.

SECȚIUNEA 4. Participarea la Concurs și Mecanismul Concursului

 

4.1. în vederea participării la Concurs, Participanţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să acceseze https://spartanrestaurant.ro/concurs ;

- să fie persoane fizice cu domiciliul în România;

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii Concursului.

- să dea click pe linkul postării de pe Facebook Spartan România;

- să completeze chestionarul concursului https://spartanrestaurant.ro/concurs ;

- să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs;

4.2.Toți utilizatorii care îndeplinesc aceste condiții se vor califica pentru tragerea la sorți. Prin tragere la sorți, participanții au posibilitatea să câștige un premiu constând în participarea pentru două persoane la Revelionul organizat la Magnificus Plaza.

4.3. Datele furnizate de către Participant trebuie sa fie conforme cu realitatea și trebuie validate.

 

SECȚIUNEA 5. Premiul Concursului și atribuirea acestuia

 

5.1. În cadrul Concursului, Organizatorul oferă un premiu (denumit în continuare „Premiu”), după cum urmează:

- un premiu, constând într-un revelion de 2 persoane în cadrul sălii de evenimente Magnificus Plaza, în valoare de 700 RON (TVA inclus);

5.2. Valoarea comercială totală maximă a Premiului acordat în cadrul prezentei Campanii este de 700 RON, TVA inclus.

5.3. Premiul se va acorda, prin tragere la sorti, conform condiţiilor specificate în prezentul Regulament.

5.4. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani.

5.5. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, acesta va pierde dreptul de a i se atribui premiul.

 

SECȚIUNEA 6. Atribuirea premiului.

 

6.1. în data de 16.12.2018 va avea loc desemnarea câștigătorilor la concursul “Revelion de Spartan la Magnificus Plaza”.

Numele câștigătorului va fi anunţat pe situl https://spartanrestaurant.ro/concurs și va fi contactat telefonic  în vederea înmânării premiului.

Se vor desemna 1 câștigător și 3 rezerve pentru premiu. Pentru a fi declarat câștigător al Concursului, participantul trebuie sa îndeplinească cumulativ toate condiţiile prezentului Regulament.

6.2. Vor fi date 2 apeluri telefonice în 2 zile lucrătoare consecutive pentru contactarea câștigătorului: un apel telefonic de anunţare câștigător și al doilea apel telefonic, în cazul în care nu primim informaţiile solicitate .

În termen de 2 zile lucrătoare câștigătorul trebuie să se prezinte la recepția hotelului Mandachi Hotel & Spa, Bd. Sofia Vicoveanca nr.107 Suceava, Jud. Suceava. pentru ridicarea premiului. În momentul ridicării premiului, acesta va prezenta un act de identitate. În cazul în care câștigătorul nu răspunde la apelul telefonic în termenul și condiţiile detaliate în prezentul capitol, acesta va fi invalidat și va pierde dreptul de a primi premiul concursului, iar Organizatorul va contacta rezervele în ordinea desemnării acestora, în aceleaşi condiţii. Daca nici unul dintre Participanţii desemnaţi drept câștigători nu va fi validat, premiile nu se mai acorda.

6.3. Desemnarea câștigătorului și intrarea în posesia premiului.

6.3.1. Desemnarea câștigătorului va avea loc prin tragere la sorți, din lista de participanţi valizi, care va avea loc pe data de 16 decembrie 2018, la sediul Organizatorului situat în Bd. Sofia Vicoveanca nr.107 Suceava, Jud. Suceava.

Tragerea la sorţi se va face prin metode electronice, fără posibilitatea intervenţiei umane în algoritmul de selectare a câştigătorilor, în faţa unei comisii formate din 3 persoane desemnate de Organizator. În urma tragerii la sorţi a Premiului, comisia de extrageri va încheia un proces verbal de desemnare a câştigătorului.

6.3.2. Premiul va fi ridicat de către Participantul declarat Câștigător în condiţiile prezentului Regulament în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la terminarea Concursului și a procesului de validare de la recepția hotelului Mandachi Hotel & Spa, Bd. Sofia Vicoveanca nr.107 Suceava, Jud. Suceava.

6.3.3. De asemenea, în cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de Premiu prin informare scrisa, acesta va pierde dreptul asupra Premiului în favoarea următoarei rezerve.

6.3.4. Organizatorul își rezerva dreptul de a folosi rezervele în situaţia în care câștigătorul desemnat nu îndeplineşte condiţiile de atribuire a premiului ori nu îndeplineşte formalităţile cerute de Organizator și prevăzute în prezentul Regulament. în cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a beneficia de premiu, Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul.

6.3.5. Organizatorul nu este răspunzător pentru participanţi care nu își pot ridica premiul din cauza informaţiilor incorecte furnizate.

6.4. Dispoziţii generale referitoare la Premiul Concursului

6.4.1. Premiul se acorda în natură și nu se poate înlocui cu valoarea acestuia în bani sau alte produse.

 

SECȚIUNEA 7: Regulamentul Concursului

 

7.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil în mod gratuit și poate fi descărcat gratuit de către orice solicitant pe toată perioada Concursului în cadrul paginii: https://spartanrestaurant.ro/regulament-concurs

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de încetare a Concursului în orice moment al acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodată să facă publică hotărârea sa în acest sens printr-o notificare în cadrul paginii „Revelion de Spartan la Magnificus Plaza”

7.3.Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcţionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fără a se limita la mesaje care nu ajung la destinaţie din cauza unor erori care nu ţin de Organizator, funcţionarea necorespunzătoare ori nefuncţionarea temporara a serviciilor de internet etc.).

 

SECŢIUNEA 8: Protecţia datelor personale

 

8.1.S.C. STRONG MND CORPORATION SRL, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Participanţilor la acest Concurs în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat în evidentele Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.2. Prin înscrierea la Concurs, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele, adresa și/sau imaginea lor sa fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligaţii sau plaţi din partea acestuia.

8.3. S.C. STRONG MND CORPORATION SRL se obligă să asigure procesarea datelor cu caracter personal în legătura cu Participanţii. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulaţia libera a acestor date.

8.4. Accesarea și înregistrarea în Concurs echivalează cu exprimarea acordului de către Participanţi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

8.5. Astfel, acordul exprimat în conformitate cu prezenta secţiune presupune ca datele personale ale Participanţilor să intre în baza de date a Organizatorului.

8.6. S.C. STRONG MND CORPORATION SRL se obligă să le respecte Participanţilor drepturile prevăzute de lege. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa S.C. STRONG MND CORPORATION SRL.

8.7. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi, cu excepţia firmei de publicitate, societății de emailing și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.8. La cererea scrisa a Participantului, datată și semnată, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obligă să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

SECTIUNEA 9: Litigii

 

9.1.În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator și Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

9.2.Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 10: Forţa Majoră

 

10.1. în cazul apariţiei unui caz de Forţa Majora în înțelesul noţiunii de la art. 2.1. a) din prezentul Regulament, dacă o situaţie de Forţa Majora împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

10.2. Organizatorul, dacă invocă Forţa majora, este obligat sa comunice Participanţilor existenta acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia respectivului caz de Forţa Majora, prin publicarea pe site și pagina de Facebook.

 

SECȚIUNEA 11: Diverse

 

11.1. Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevăzuta în art. 1.1. de mai sus în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data publicării listei Participanţilor declaraţi câștigători care se considera lezaţi în vreun fel. După aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

11.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a acestui Concurs, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

11.3. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de Premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 1. TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

 

Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea revenind în exclusivitate câştigătorilor.

SPARTAN ROMÂNIA

Gabriel Melniciuc

Director General

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. – operatorul de date cu caracter personal

S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L., ca organizator al Concursului, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

 1. S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa: https://spartanrestaurant.ro/contact/.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Concursului

În cadrul Concursului, Societatea va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

- datele de contact, cum ar fi numele, prenumele, adresa poștală, adresa e-mail, numărul de telefon, data nașterii și/sau altele;

- detalii privind relația cu S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. (pentru a verifica eligibilitatea participantului la premiile oferite);

- alte date necesare pentru derularea Concursului și completarea procesului-verbal de predare a premiilor, conform legislației specifice aplicabile.

De asemenea, Societatea va colecta de la însoțitorii participanților câștigători date cu caracter personal necesare atribuirii premiilor.

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Concurs sau în cazul participanților câștigători, declararea lor ca necâștigători.

 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Concursului

Datele cu caracter personal ale participanților la Concurs vor fi prelucrate de către S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L., în calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Concurs în vederea: organizării și desfășurării Concursului; desemnării și validării câștigătorului; atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale.

Totodată, S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. va face publice datele câștigătorului prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

 1. În calitate de participant la Concurs, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal.

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

- dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

 1. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. către partenerii implicați în Concurs sau către alte persoane autorizate.

S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

- Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime,

- Consultanți sau parteneri externi S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. care oferă asistență societății,

- Autorități publice: S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

 1. S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

 1. Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. pe perioada desfășurării Concursului, respectiv până la validarea câștigătorului.

Datele cu caracter personal ale câștigătorului vor fi stocate de către S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unei litigiu.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, S.C. STRONG MND CORPORATION S.R.L. va șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Concursului. Orice astfel de modificare va fi publicată pe pagina de Facebook a Concursului, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințați cu privire la regulament/concurs.

 

 

TOP


Spartan Iași – Centrul Comercial FeliciaLuni – Duminică: 09:00 – 21:00
 

0756 383 862Strada Bucium nr. 36, Iași 700282

 

Spartan Suceava – Iulius Mall SuceavaLuni – Duminică: 10:00 – 21:00
 

0743 691 983


Calea Unirii, nr 22, Iulius Mall Suceava, Suceava – 720018

 

Spartan – Constanța City ParkLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0747 653 521

Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 116C, Constanța – 900419


Spartan Constanța – Vivo MaritimoLuni – Duminică: 09:00 – 22:00
 

 0722 540 711Bulevardul Aurel Vlaicu 220, Constanța – 900498

 

Spartan Piatra Neamț – Shopping CityLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0751 266 420Bulevardul Decebal 79, Piatra Neamț

 

Spartan Botoșani – Uvertura MallLuni – Duminică: 10:00 – 21:00
 

0757 786 573Calea Națională 91, Botoșani 710048

 

Spartan Focșani – Focșani MallLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0786 639 159Calea Moldovei 32, Focșani 620157

 

Spartan Drobeta-Turnu Severin – Severin Shopping CityLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0720 615 819Bulevardul Mihai Viteazul 78, Drobeta-Turnu Severin

 

Spartan Târgu Jiu – Shopping CityLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0740 063 656Strada Termocentralei 10, Târgu Jiu

Spartan Baia Mare – VivoLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0756 329 665Strada Victoriei 73, Baia Mare 430122

Spartan Pitești – VivoLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0765 119 735Calea București 36, Pitești 110134

Spartan Pitești – Jupiter CityLuni – Duminică: 09:00 – 21:00
 

0749 859 312Jupiter City Shopping Center, com Bradu, Pitesti

Spartan Brașov – Coresi Shopping ResortLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0757 520 521Str. Zaharia Stancu nr. 1, Coresi Shopping Resort, Brasov

Spartan Roman – Roman Value CentreLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0767 496 582Strada Mihai Viteazul 3, Roman 617135

Spartan Brăila – Brăila
MallLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0741 480 701Strada Principală 4B, Vărsătura, Braila Mall, Braila – 817027

Spartan Bistrița – Retail
ParkLuni – Duminică: 09:00 – 21:00
 

0735 058 710Str Moldovei, nr 13 A, langa Selgros, Bistrita

Spartan Bacău – Arena
MallLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0740 851 715Strada Ștefan cel Mare 28, Bacău 607316

Spartan Suceava – Kaufland SuceavaLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0754 852 485Strada Universității 15-19, Suceava 720229

Spartan Focșani – Dedeman FocșaniLuni – Vineri: 08:00 – 21:00
Sâmbătă: 08:00 – 20:00
Duminică: 09:00 – 18:00
 

0786 639 159Strada Cuza Vodă 62

Spartan Suceava – Autogara SuceavaLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0743 691 983Vasile Alecsandri 10B, Suceava


Spartan Buzău – Shopping
MallLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0756 568 646Bulevardul Unirii 232, Buzău 120021

 

Spartan Onești – Dedeman Luni – Vineri: 08:00 – 20:00
Sâmbătă: 08:00 – 18:00
Duminică: 09:00 – 16:00
 

0732 982 544Str. Redului nr. 106A


Spartan Satu Mare – AushoppingLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0757 276 245Strada Careiului 77-79, Satu Mare 440187

 


Spartan Iași – Pallas MallLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0756 383 862Strada Palas nr. 7A Iasi

 


Spartan Stara Zagora –
Mall GalleriaLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

00359 87 909 9420Han Asparuh Str 30, 6000 кв. Бедечка / Градински, Stara Zagora, Bulgaria

 


Spartan Sibiu – Promenada MallLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0766 728 199Strada Lector 1-3A Promenada Mall Sibiu

 


Spartan Sibiu – CentruLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0786042556Str. Mihai Viteazu Nr.3, Sibiu

 


Spartan Deva – Shopping CityLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0786 029 267Str. Mihai Viteazu Nr.3 Sibiu

 


Spartan Cluj – Iulius MallLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0786 933 149Str.Alexandru Vaida Voevod Nr.53b Cluj-Napoca

 


Spartan Timișoara – Iulius TownLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0785 036 177Str.Aristide Demetriade Nr.1 incinta Iulius Mall Timisoara

 


Spartan Timișoara – Dedeman Divizia CavalerieLuni – Sâmbătă: 08:00 – 21:00
Duminică:
09:00 – 19:00
 

0786 450 653Str.Divizia 9 Cavalerie Nr.66 incinta Dedeman, Timisoara

 


Spartan Timișoara – Dedeman SaguluiLuni – Sâmbătă: 08:00 – 21:00
Duminică:
09:00 – 19:00
 

0786 043 251Str.Calea Sagului Nr.102 incinta Dedeman Timisoara

 


Spartan Timișoara – Calea MartirilorLuni – Duminică: 10:00 – 23:00
 

0762 883 728Calea Martirilor Nr.58, Timișoara

 


Spartan Timișoara – Galeria 1Luni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0737 727 826Calea Sever Bocu Nr.2 Timisoara

 


Spartan Timișoara – Shopping CityLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0769 098 670Str.Calea Sagului Nr.100 incinta Shopping City Timisoara

 


Spartan Timișoara – CentruLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0769 098 670Str.Alba Iulia Nr.9, Timișoara

 


Spartan Constanța – TomisLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0754 869 566B-dul Tomis Nr. 391, Constanța 

 


Spartan București – Mega MallLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0746 988 889B-dul Pierre de Coubertin Nr. 3-5, Sector 2, Bucuresti, Centrul Comercial Mega Mall

 


Spartan București – Cora PantelimonLuni – Duminică: 09:00 – 22:00
 

0746 988 889Sos. Vergului Nr. 20, Sector 2, Bucuresti, Centrul Comercial Esplanada

 


Spartan București – OrhideeaLuni – Duminică: 08:30 – 21:30
 

0734 291 681Splaiul Independentei Nr. 210-210B, Centrul Comercial Orhideea

 


Spartan DN1 Balotești – Value CenterLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0726 729 444Calea Bucuresti Nr. 32B, Balotesti

 


Spartan Alba Iulia – Alba MallLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0740 239 276Alba Mall str. Tudor Vladimirescu, nr 50A, Alba Iulia

 


Spartan Râmnicu Vâlcea – Shopping CityLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0731 989 165Str. Ferdinant nr. 38A , Shopping City , Râmnicu Vâlcea

 


Spartan Alba Iulia – Dedeman

Luni – Vineri: 08:00 – 21:00
Sâmbătă: 08:00 – 20:00
Duminică: 09:00 – 18:00
 

0740 239 276Strada Gheorghe Șincai nr. 4, Alba Iulia

 


Spartan Oradea – Lotus Retail ParkLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0731 989 165Stefan Octavian Iosif Nr 7 Lotus Retail Park , Oradea


Spartan Oradea – AuchanLuni – Duminică: 09:00 – 21:00
 

0727 623 682Str Ogorului Nr. 171 , Aushopping Oradea


Spartan Arad – Atrium MallLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0727 623 682Str Cal. Aurel Vlaicu Nr 10-12 , Arad


Spartan Craiova – Mercur CenterLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0764 246 646Craiova, str. Calea Unirii, nr 14, Centrul Comercial Mercur, Etaj 3

Spartan Iași – Complex EgrosLuni – Sâmbătă: 09:00 – 18:00

Duminică: 09:00 – 15:00

0747 266 668


Str Calea Chisinaului, nr. 29


Spartan Câmpina – KauflandLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0741 950 877Bulevardul Nicolae Bălcescu 46, Câmpina 105600

 


Spartan Cluj – Napoca – VivoLuni – Duminică: 10:00 – 22:00
 

0742 015 524Strada Avram Iancu 492-500, Florești 407280

 


Spartan Galați – Strada BrăileiLuni – Joi: 10:00 – 23:30
Vineri – Duminică:
10:00 – 01:00
 

0742 340 158Str. Brailei nr. 165 B

 


Spartan Zalău – Value Centre Luni – Duminică: 09:00 – 21:00
 

0745 776 286Bvd: Mihai Viteazu nr. 58 Unitatea G37 din incinta Zalau Value Center, Jud:Salaj

 


Spartan Vaslui – DedemanLuni – Vineri: 08:00 – 21:00
Sâmbătă: 08:00 – 20:00
Duminică:
09:00 – 19:00
 

0747 266 668Str. Stefan cel Mare, nr.5, Vaslui

 


Spartan Craiova – Strada A. I. CuzaLuni -Joi: 11:00 – 23:00
Vineri: 11:00 – 04:00
Sâmbătă: 12:0003:00
Duminică:
12:00 – 23:00
 

0764 246 646Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 4